Regulamin Sklepu Internetowego bemar-system.pl

Sklep internetowy BEMAR-SYSTEM działający pod adresem http://bemar-system.pl (dalej: „Sklep Internetowy bemar-system.pl”) jest platformą prowadzoną przez:

Bemar Beata Bednarz
ul. Góralska 20A
81-511 Gdynia

Tel.:+48 730 522 511

Bemar Beata Bednarz (dalej: „Przedsiębiorca”) jest podatnikiem podatku VAT i ma nadany numer NIP 5862164357, REGON: 221754127, Rachunek bankowy w mBank - nr rachunku 12 1140 2004 0000 3702 7444 5978

Kontakt: tel. (+48) 730 522 511, e-mail: biuro@bemar-system.pl

SŁOWNICZEK:

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Gość
– Użytkownik niezarejestrowany, który dokonuje zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego bemar-system.pl
Klient
– osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
Koszyk
– funkcjonalność Sklepu Internetowego bemar-system.pl, umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego oraz ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym bemar-system.pl, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego bemar-system.pl.
PDF
– (skrót od Portable Document Format) format pliku o tej samej nazwie opracowany przez firmę Adobe Systems.
Podmiot realizujący płatność
– zewnętrzny w stosunku do Przedsiębiorcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.
Rejestracja
– proces zakładania konta przez Użytkownika w Sklepie Internetowym bemar-system.pl, wiążący się z podaniem danych osobowych;
Sklep Internetowy bemar-system.pl
– prowadzony przez Przedsiębiorcę sklep internetowy dostępny pod domeną internetową www.bemar-system.pl.
Strona produktowa
– strona w Sklepie Internetowym bemar-system.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
Twoje konto - zestaw danych osobowych oraz preferencji Użytkownika względem upubliczniania tych danych, a także zbiór informacji o zrealizowanych zamówieniach i aktywności Użytkownika;
Użytkownik
– każda osoba odwiedzająca Sklep Internetowy bemar-system.pl;

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego bemar-system.pl, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym bemar-system.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego bemar-system.pl oraz składania zamówień na produkty niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego bemar-system.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego bemar-system.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego bemar-system.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego bemar-system.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego bemar-system.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 3. Przedsiębiorca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego bemar-system.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego bemar-system.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego bemar-system.pl oraz samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego bemar-system.pl nie wymaga rejestracji.
 5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Transferuj.pl. Przedmiotowe usługi świadczy Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań, NIP 7773061579, REGON 300878437, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000412357, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://secure.transferuj.pl/regulamin.pdf.

 6. Transferuj.pl

 

§ 2
Rejestracja

W celu rejestracji w Sklepie Internetowym bemar-system.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając swoje dane osobowe, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego bemar-system.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym bemar-system.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego bemar-system.pl, są nieodpłatne.
 2. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym bemar-system.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 3. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego bemar-system.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta wraz z podaniem  adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym bemar-system.pl.

§ 3
Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
bemar-system.pl

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego bemar-system.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).
 2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym bemar-system.pl tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego bemar-system.pl widoczne są imię i nazwisko Klienta. Klient może udostępnić w profilu publicznym również adres poczty elektronicznej. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego bemar-system.pl. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.
 3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego bemar-system.pl, w tym w szczególności składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego bemar-system.pl oraz zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym bemar-system.pl, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego.
 4. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:

a) oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym bemar-system.pl, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;
b) oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
c) zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym bemar-system.pl (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.) udziela Przedsiębiorcy nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Przedsiębiorcę z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego bemar-system.pl, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Przedsiębiorcy. Klientowi z tytułu udzielenia Przedsiębiorcy powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;
d) na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym bemar-system.pl, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Przedsiębiorcę z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Przedsiębiorcy na pierwsze wezwanie Przedsiębiorcy.

 1. Przedsiębiorca uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego bemar-system.pl za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym bemar-system.pl. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.
 2. Przedsiębiorca uprawniony jest do usuwania ze Sklepu Internetowego bemar-system.pl Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym bemar-system.pl.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy bemar-system.pl nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Przedsiębiorca nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego bemar-system.pl i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta.
 4. Przedsiębiorca, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym bemar-system.pl. W przypadku, gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym bemar-system.pl narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym Przedsiębiorcę za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego bemar-system.pl oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku, gdy dany Materiał naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, Przedsiębiorca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim.
 5. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego bemar-system.pl mogą być zgłaszane Przedsiębiorcy za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu.
 6. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane
  w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

§4
Warunki realizacji zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego bemar-system.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Klient po odwiedzeniu witryny, pod którą mieści się Sklep Internetowy bemar-system.pl, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności  oraz potwierdzenie zamówienia. Klient ma możliwość złożenia zamówienia użytkownik zarejestrowany lub jako Gość.
 2. W Koszyku, Klient wskazuje:

(a) zamawiane produkty oraz ich ilość;
(b) adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
(c) sposób dostawy;
(d) sposób płatności;
(e) (opcjonalnie) numer vouchera
(f) (opcjonalnie) kod rabatowy.

 1. W przypadku, gdy Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, Koszyk może zostać podzielony na 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.
 2. Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia „DODAJ DO KOSZYKA”, „POKAŻ MÓJ KOSZYK” „ADRES”, „METODY DOSTAWY”, „AKCEPTACJA REGULAMINU”, „METODY PŁATNOŚCI”. Klient składa zamówienie przez wybór polecenia „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE”. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Przedsiębiorcy oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia, Przedsiębiorca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Przedsiębiorcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej.
 4. Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Klienta w zależności od jego wyboru:
  (a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
 5. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności, w odniesieniu do wskazanych przez Przedsiębiorcę produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów.
 6. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności dla Klienta, który:

(a) w przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta – nie odbierze w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu zamówienia, co najmniej trzech zamówień płatnych przy odbiorze;
(b) w przypadku dostaw realizowanych przesyłką kurierską – co najmniej trzykrotnie odmówił odbioru przesyłki kurierskiej;
(c) w przypadku notorycznego składania zamówień i anulowania ich.

Przywrócenie wyłączonych kanałów dostawy lub form płatności może nastąpić po złożeniu przez Klienta kolejnych trzech zamówień opłaconych z góry (przelewem, a także za pośrednictwem środków zgromadzonych w zakładce „Twoje środki”) i odebraniu przesyłek
z produktami składającymi się na te zamówienia.

 1. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Przedsiębiorcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Przedsiębiorca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
 2. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Przedsiębiorca może zaproponować Klientowi:

(a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Przedsiębiorca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
(b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Przedsiębiorca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

albo 

(c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 1. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Przedsiębiorca poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.  Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Przedsiębiorca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w § 12 poniżej.
 2. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy:

(a) loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym bemar-system.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym bemar-system.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

 1. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 5
Ceny produktów

 1. Przedsiębiorca zamieszcza informacje o produktach na stronie Sklepu Internetowego bemar-system.pl i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego bemar-system.pl zamieszczone przy produkcie:
  (a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  (b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 1. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego bemar-system.pl.
 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 3. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje w Sklepie Internetowym bemar-system.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.


§ 6
Modyfikacja zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Przedsiębiorcę wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy,  lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.
 2. Zmian w zamówieniu może dokonywać wyłącznie Klient zarejestrowany, na stronie Sklepu Internetowego bemar-system.pl w zakładce „Twoje Konto” lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.
 3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

§ 7
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia


 1. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
  (a) przelewem bankowym, punktami zgromadzonymi w ramach programu lojalnościowego, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w  danym momencie przez Przedsiębiorcę, a także za pośrednictwem środków zgromadzonych w zakładce Twoje środki. W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy bemar-system.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.
  (b) gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.  W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego bemar-system.pl;
 2. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Przedsiębiorcę lub punktami zgromadzonymi w ramach programu lojalnościowego. Nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Przedsiębiorcę potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.
 3. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być powiązana z rodzajem produktu lub/i miejscem odbioru zamówienia.
 4. Klient może zapłacić za zamówienie z góry korzystając zarówno: z „Twoich środków” i przelewu bankowego lub z „Twoich środków” i karty kredytowej.
 5. Powyższe formy płatności mogą być łączone, ale z każdego sposobu zapłaty Klient może skorzystać tylko raz.
 6. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego bemar-system.pl lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów.
 7. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie, którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 0,02 złotych.  Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.
 8. Szczegółowe zasady korzystania z programów lojalnościowych oraz partnerskich zostały określone w Zasadach korzystania z Programu Lojalnościowego oraz Programu Partnerskiego stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 8
Czas realizacji zamówień

 1. Przedsiębiorca może zamieścić na stronie internetowej Sklepu Internetowego bemar-system.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia.  Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 4. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.


§ 9
Warunki reklamacji

 1. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Przedsiębiorcę.
 2. Przedsiębiorca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  W celu rozpatrzenia reklamacji przez Przedsiębiorc Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Przedsiębiorcy i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji znajduje się na odwrocie faktury).
  W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Przedsiębiorcy (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną).
 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Przedsiębiorca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Przedsiębiorca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Przedsiębiorcy za nabycie danego produktu.


§ 10
Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Przedsiębiorcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Przedsiębiorca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

(a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Przedsiębiorca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Przedsiębiorcy; 
(b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

§ 11
Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane:

  (a) kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta;
  (b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego bemar-system.pl.
  2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie bemar-system.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :
  - od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
  - od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

 2. 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  5) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 3. 4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się na odwrocie faktury lub wydrukować wzór znajdujący się pod linkiem http://bemar-system.pl/formularze/Formularz_Zwrot_Reklamacja.pdf).

 4. 5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Przedsiębiorcy produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Przedsiębiorca zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.

 5. 6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

  7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Przedsiębiorcy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:

 6. a) Przedsiębiorcy lub osobie reprezentującej Przedsiębiorcę – podczas odbioru przesyłki;

  b) dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem – w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Wówczas produkty, co do których Konsument odstąpił od umowy, należy odesłać do Przedsiębiorcy.

  8. Przedsiębiorca nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 12
Zwrot należności Klientom

 

 1. Przedsiębiorca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku: 
  (a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  (b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
  (c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
 2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Przedsiębiorca dokona zwrotu pieniędzy na:
  a) rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:
  - z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
  - przy odbiorze u kuriera lub na poczcie

 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Przedsiębiorcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Przedsiębiorcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego. 

 4. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Przedsiębiorcy zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie.


§ 13

Promocje

 1. Na stronach Sklepu Internetowego bemar-system.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na: 
  (a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu.
  (b) promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub wartościowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze.
  (c) pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji.
  (d) zestawy promocyjne - przy zakupie (wyłączenie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.
 2. Promocje mogą być związane z kodem rabatowym to znaczy, że warunkiem skorzystania
  z Promocji jest konieczność podania kodu rabatowego podczas składania Zamówienia.
 3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego bemar-system.pl, chyba, że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
 4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane przez Przedsiębiorcę.
 6. W przypadku braku któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Przedsiębiorca poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.
 7. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja z zamówienia, o której mowa w § 11 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
 8. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.


§ 14

Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym bemar-system.pl oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego bemar-system.pl, w tym  dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym bemar-system.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Przedsiębiorcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Przedsiębiorcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym bemar-system.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorcę, tj. Bemar Beata Bednarz z siedzibą w Gdyni (81-511) przy ul. Góralskiej 20A, który jest płatnikiem podatku i ma nadany numer NIP 5862164357, REGON: 221754127,
 3. Przedsiębiorca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym bemar-system.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
 5. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego bemar-system.pl poświęconej polityce prywatności.
   

Cookies:

Innym sposobem zbierania przez bemar-system.pl informacji o użytkownikach jest stosowanie "cookies" (tzw. ciasteczka), czyli plików, zawierających dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego Serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies jest o2. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Pliki cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników. Co ważne, pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym, ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. w celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika Serwisu, zarówno przez bemar-system.pl jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych bemar-system.pl.
   

W ramach Serwisów stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”.
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danego Serwisu.
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika Serwisu ustawień i personalizacji interfejsu użytkownika.
„Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisów oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych użytkowników.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

§ 15

Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego bemar-system.pl.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta lub samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Twoje dane osobiste).


§ 16

Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego bemar-system.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego bemar-system.pl nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
 3. Przedsiębiorca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego bemar-system.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Przedsiębiorca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego bemar-system.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego bemar-system.pl.
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu  wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego bemar-system.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 8. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Przedsiębiorcy statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym bemar-system.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 9. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy bemar-system.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia
  w korzystaniu z Sklepu Internetowego bemar-system.pl.
 10. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Przedsiębiorcy.
 11. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Przedsiębiorcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego bemar-system.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.


Bemar Beata Bednarz, ul. Góralska 20A, 81-511 Gdynia, Polska, Tel: (+48) 730 522 511 , E-mail: biuro@bemar-system.pl URL: bemar-system.pl